Advocaat Tim Van Cauter

Advocaat Waregem: Tim Van Cauter


De kosteloze terbeschikkingstelling van een woning door een rechtspersoon aan haar bedrijfsleider: toch aangewezen om verzoek tot ambtshalve ontheffing in te dienen?

- Februari 2019-
De kosteloze terbeschikkingstelling van een woning door een rechtspersoon aan haar bedrijfsleider blijft fiscaal voor beroering zorgen. Het ongrondwettelijk bevonden koninklijk besluit werd intussen aangepast, maar hierdoor zijn niet alle discussies uit het verleden opgelost.

lees meer ...


De verbetering van vermoedelijke hoeveelheden door de inschrijver: enkel mogelijk indien de opdrachtdocumenten dit uitdrukkelijk toestaan

- Januari 2019-
Het komt in de praktijk soms voor dat het bestek fouten of leemten bevat aangaande de geplande hoeveelheden. Wil de inschrijver in het kader van zijn offerte deze fouten in de opgegeven vermoedelijke hoeveelheden wijzigen dan is dit slechts mogelijk indien de opdrachtdocumenten dit uitdrukkelijk toestaan. De Raad van State paste deze regel streng toe in zijn arrest van 8 januari 2019.

lees meer ...


De noodzaak van een archeologienota bij ingrepen in de bodem: vanaf 1 april 2019 moet er in het kader van de vergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen nog enkel worden rekening gehouden met vergunningsplichtige ingrepen!

- December 2018-
Sedert enkele jaren moet de bouwheer voorafgaand aan de indiening van zijn vergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen, die een ingreep in de bodem teweegbrengen, nagaan of hij geen archeologisch vooronderzoek moet laten uitvoeren. Voor de aanvragen die de bouwheer vanaf 1 april 2019 indient, zal hij enkel nog rekening moeten houden met bodemingrepen die vergunningsplichtig zijn.

lees meer ...


Aannemers in de bouwsector moeten vanaf 1 januari 2019 in het Vlaams Gewest hun beroepsbekwaamheid niet langer aantonen

- November 2018-
De Vlaamse Regering schaft per 1 januari 2019 het vereiste bewijs van beroepsbekwaamheid voor een tiental bouwberoepen af. Deze afschaffing komt de juridische bescherming van de bouwheer niet ten goede.

lees meer ...


Nieuwe wettelijke BTW-regeling voor verhuur van opslagruimten vanaf 1 januari 2019

- Oktober 2018-
Vanaf 1 januari 2019 geldt er een nieuwe wettelijke BTW-regeling voor de verhuur van opslagruimten. Deze nieuwe regeling maakt deel uit van één van de belangrijkste BTW-hervormingen inzake de verhuur van onroerende goederen van de afgelopen decennia.

lees meer ...


Beschikt een leidend ambtenaar over de bevoegdheid om zelf een overheidsopdracht éénzijdig te verbreken?!

- September 2018-
De complexiteit van overheidsopdrachten leidt regelmatig tot een delegatie van bevoegdheden inzake het toezicht van en de controle op de uitvoering van de opdracht. Bestekken verduidelijken bovendien vaak niet wat de bevoegdheid is van de leidend ambtenaar die de aanbesteder voor de opdracht aanduidt. Bij de uitvoering van een overheidsopdracht is een goede kennis omtrent de bevoegdheden van een leidend ambtenaar nochtans essentieel. In dit verband kan men zich bijvoorbeeld de vraag stellen of de leidend ambtenaar bevoegd is om de overheidsopdracht zelf éénzijdig te verbreken.

lees meer ...


De verhuur van studentenkoten wordt in het Vlaamse Gewest vanaf 1 januari 2019 strikter geregeld

- Augustus 2018-
Er is een wetswijziging in de maak die de verhuur van studentenkoten vanaf 1 januari 2019 in het Vlaamse Gewest strikter zal regelen. In deze bijdrage worden enkele opvallende nieuwigheden van deze nieuwe regeling opgelijst.

lees meer ...


Wettelijke verankering van de imprevisieleer in het privaat aannemingsrecht?!

- Juli 2018-
Na decennialange debatten ziet het ernaar uit dat de imprevisieleer wettelijk wordt verankerd in het privaat aannemingsrecht. De partij die geconfronteerd wordt met onvoorziene omstandigheden, die de uitvoering van haar verbintenissen ernstig bemoeilijken, zou hierdoor meer juridisch houvast moeten krijgen. Een belangrijke rol wordt evenwel toebedeeld aan de feitenrechter .

lees meer ...


Opstallen en de toepassing van het verkooprecht op het einde van de opstalduur: een moeilijk huwelijk?

- Juni 2018-
De oprichting van gebouwen door middel van opstalconstructies kan fiscaal voordelig zijn, maar er is bijzondere voorzichtigheid geboden zowel bij de vestiging van het opstalrecht maar ook bij de (vervroegde) beëindiging van het opstalrecht.

lees meer ...


Schorsing van de overheidsopdracht op bevel van de aanbesteder: minder mogelijkheden voor de opdrachtnemer om hiervoor een schadevergoeding te bekomen?!

- Mei 2018-
Overeenkomstig het nieuwe artikel 38/12 § 1 van het KB AUR heeft de opdrachtnemer recht op schadevergoeding indien de aanbesteder tijdens de uitvoeringsfase de opdracht schorst en deze schorsing aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo mag de schorsing door de aanbesteder onder meer niet het gevolg zijn van ongunstige weersomstandigheden. Overeenkomstig een nieuw KB van 18 april 2018 mag deze schorsing evenmin het gevolg zijn van andere omstandigheden waaraan de aanbesteder vreemd is waardoor de opdracht, naar oordeel van de aanbesteder, niet zonder bezwaar op dat ogenblik kan worden verdergezet.

lees meer ...


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • overheidsopdrachtenrecht
  • privaat aannemingsrecht
  • vastgoedrecht
  • vastgoedfiscaliteit
  • Ik heb de privacyverklaring gelezen en aanvaard