Advocaat Tim Van Cauter

Advocaat Waregem: Tim Van Cauter


Past de Raad van State de forfaitaire schadevergoedingsregel van 10% in het kader van het overheidsopdrachtencontentieux gemakkelijker toe dan de burgerlijke rechter?

- Juli 2020-
Bij welke verhaalinstantie moet de benadeelde inschrijver een vordering tot schadevergoeding indienen. Vaak richten benadeelde inschrijvers zich eerst tot de Raad van State alvorens een schadevergoeding te vorderen voor de burgerlijke rechter. Op basis van recente rechtspraak van de Raad van State kan deze aanpak in vraag worden gesteld.

lees meer ...


Miskenning van de onafhankelijkheidsplicht van de architect kan leiden tot diens aansprakelijkheid ook al heeft hij met de bouwheer geen architectenovereenkomst gesloten

- Juni 2020-
Miskent de architect zijn onafhankelijkheidsplicht kan dit niet enkel leiden tot de nietigheid van de architectenovereenkomst, maar ook tot diens aansprakelijkheid voor de schade die de bouwheer ondervindt

lees meer ...


Bezwaar tegen gemeentebelastingen: opletten met de laatste dag van de bezwaartermijn

- Mei 2020-
Bezwaarschriften tegen gemeentebelastingen die het onroerend bezwaren, worden nog vaak middels aangetekende brief bij het college van burgemeester en schepenen ingediend. Men wacht als belastingschuldige evenwel best niet tot de laatste dag van de bezwaartermijn om deze brief te verzenden.

lees meer ...


Het toestaan van opstalrechten kan overeenkomstig het Nieuw Burgerlijk Wetboek voor 99 jaar en zelfs langer!

- April 2020-
Na bijna 200 jaar trekt het Nieuw Burgerlijk Wetboek de maximumduur van (zelfstandige) opstalrechten op van 50 jaar naar 99 jaar. In bepaalde gevallen kan de grondeigenaar zelfs uitdrukkelijk een eeuwigdurend opstalrecht toestaan.

lees meer ...


Overheidsmaatregelen inzake het COVID-19 virus en overheidsopdrachten in uitvoering: aannemer vergeet uw schriftelijke kennisgevingsverplichting niet!

- Maart 2020-
Na bijna 200 jaar trekt het Nieuw Burgerlijk Wetboek de maximumduur van (zelfstandige) opstalrechten op van 50 jaar naar 99 jaar. In bepaalde gevallen kan de grondeigenaar zelfs uitdrukkelijk een eeuwigdurend opstalrecht toestaan.

lees meer ...


Zijn heel korte garantietermijnen voor lichte verborgen gebreken in aannemingscontracten tussen ondernemingen vanaf 1 december 2020 verboden?

- Februari 2020-
Vanaf 1 december 2020 treedt een nieuwe wet in werking die o.m. betrekking heeft op de (on)rechtmatigheid van contractuele clausules in de b2b-relaties. Deze nieuwe wet zal allicht tot gevolg hebben dat de rechtmatigheid van garantieclausules in aannemingscontracten tussen ondernemingen sneller in vraag zal worden gesteld.

lees meer ...


De aftrek van kosten door een vennootschap m.b.t. haar onroerend goed dat zij gratis ter beschikking stelt aan haar bedrijfsleider: een nieuw geluid in de rechtspraak?

- Januari 2020-
Recent is er in de rechtspraak een nieuw geluid te horen omtrent de aftrek van kosten i.v.m. onroerende goederen die de vennootschap ter beschikking stelt aan haar bedrijfsleider, althans voor de onroerende goederen die in volle eigendom toebehoren aan de vennootschap.

lees meer ...


De aanleg en hernieuwing van energie-, water-, of telecommunicatieleidingen in appartementsgebouwen: voorafgaande toestemming van de algemene vergadering van de VME is niet langer vereist

- Augustus 2019-
De gewijzigde appartementswetgeving geeft aan individuele mede-eigenaars en erkende nutsoperatoren sinds 1 januari 2019 het recht om energie-, water-, of telecommunicatieleidingen en bijhorende faciliteiten in of op de gemene delen van een appartementsgebouw aan te leggen of te hernieuwen zonder dat een voorafgaande toestemming van de algemene vergadering van de Vereniging van Mede-Eigenaars vereist is.

lees meer ...


De opzegging van een aannemingsovereenkomst voor onbepaalde duur: de niet-inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn opent het recht op schadevergoeding

- Juli 2019-
Een aannemingsovereenkomst gesloten voor onbepaalde duur kan, in beginsel, door iedere partij te allen tijde worden opgezegd. De opzeggende contractspartij doet er daarbij goed aan een redelijke opzeggingstermijn in acht te nemen. Bij ontstentenis van een redelijke opzeggingstermijn moet zij volgens een recent arrest van het Hof van Cassatie immers de schade vergoeden die haar medecontractant lijdt wegens het niet in acht nemen van deze verplichting.

lees meer ...


De terbeschikkingstelling van onroerende goederen van de vennootschap aan haar bedrijfsleider: privéwoningen worden niet anders behandeld dan lusthuizen

- Juni 2019-
In een arrest van 23 mei 2019 besliste het Grondwettelijk Hof dat er geen verschil in behandeling bestaat tussen de aftrekbaarheid van beroepskosten m.b.t. privéwoningen die door een vennootschap ter beschikking aan haar bedrijfsleider worden gesteld en de aftrekbaarheid van beroepskosten m.b.t. lusthuizen in dezelfde omstandigheden.

lees meer ...


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • overheidsopdrachtenrecht
  • privaat aannemingsrecht
  • vastgoedrecht
  • vastgoedfiscaliteit
  • Ik heb de privacyverklaring gelezen en aanvaard